సూర్య కిరణాలు ఉదయసంధ్యలో గర్బ గుడిలో ఉన్న స్వామి పాదాలకు తాకే అద్భుతం


he sun rays touch the swami foot in the Gurba shrine in the morning

102 total views, 0 views today

error: Content is protected !!