ప్రపంచంలోనే దశావతార వెంకటేశ్వరస్వామి కొలువైన ఉన్న ఏకైక ఆలయం

Dasavatara Venkateswara Ido The only temple in the world is Dasavatarana Venkateshwara 302 total views, 0 views today

302 total views, 0 views today

Read more

వర్షాలు సరిగ్గా పడతాయా లేదా అని అంచనా వేసే ఆలయం గురించి తెలుసా

Do you know about the temple that predicts rainfall? 506 total views, 0 views today

506 total views, 0 views today

Read more

నిరంతరం నందినోటి నుండి శివలింగంపై నీరుపడే అద్భుతాన్ని చూసారా?

Have you ever seen the miracle of running water from Nandini to Shiva | 224 total views, 0 views today

224 total views, 0 views today

Read more

సూర్య కిరణాలు ఉదయసంధ్యలో గర్బ గుడిలో ఉన్న స్వామి పాదాలకు తాకే అద్భుతం

he sun rays touch the swami foot in the Gurba shrine in the morning 100 total views, no views today

100 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!