ఎలాంటి దానం చేస్తే జీవితం ఒక వెలుగు వెలుగుతుందో తెలుసా?ఇదే అసలైన కొలబద్ద

ఎలాంటి దానం చేస్తే జీవితం ఒక వెలుగు వెలుగుతుందో తెలుసా?ఇదే అసలైన కొలబద్ద… మనిషిలో దాన గుణమే మానవత్వాన్ని నిరూపించే కొలబద్ద. ప్రతీ ఒక్కరిలోను ఎంతోకొంత దాన

508 total views, 0 views today

Read more
error: Content is protected !!