జాతకం అంటే ఏమిటి? చెప్పించుకుంటే కలిసి వచ్చేదేంటి

  పిల్లాడు పుట్టాడంటే..వాడి జాతకం చూపించండి..పెద్దయ్యాక ఏమౌతాడో అంటారు.. చదువు అబ్బటం లేదంటే..అసలు వాడి జాతంలో ఏం రాసుందో చూపించండి అంటారు..ఇక పెళ్లి కుదరాలంటే జాతకాలు చూపించుకోవాలంటారు..ఉద్యోగం

280 total views, 0 views today

Read more
error: Content is protected !!