శుభవార్త. మీకు 10 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయి ఉందా? అయితే ఈ పధకం కింద డబ్బే డబ్బు, తెలుసుకోండి.

ఆడపిల్లల పెళ్లి చేయడం కోసం అప్పుల పాలువుతున్న తల్లితండ్రులు మన దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు, ఇక ఇప్పటి నుండి ఆడపిల్లల పెళ్లి కోసం అప్పులు చేయాల్సిన

182 total views, 0 views today

Read more
error: Content is protected !!