శుభవార్త. మీకు 10 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయి ఉందా? అయితే ఈ పధకం కింద డబ్బే డబ్బు, తెలుసుకోండి.

ఆడపిల్లల పెళ్లి చేయడం కోసం అప్పుల పాలువుతున్న తల్లితండ్రులు మన దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు, ఇక ఇప్పటి నుండి ఆడపిల్లల పెళ్లి కోసం అప్పులు చేయాల్సిన

438 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!