సకలకష్టాలుపోవాలంటే శ్రీవారినిఇలాచూడాల్సిందేచూసితరించండి

సకల కష్టాలు పోవాలంటే శ్రీవారిని ఇలా చూడాల్సిందే…చూసి తరించండి… కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని మహిమ ఎంత గొప్పదో మనందరికీ తెలుసు. రోజురోజు కి తిరుమలలో రద్దీ పెరుగుతూనే

218 total views, 0 views today

Read more
error: Content is protected !!