సకలకష్టాలుపోవాలంటే శ్రీవారినిఇలాచూడాల్సిందేచూసితరించండి

సకల కష్టాలు పోవాలంటే శ్రీవారిని ఇలా చూడాల్సిందే…చూసి తరించండి… కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని మహిమ ఎంత గొప్పదో మనందరికీ తెలుసు. రోజురోజు కి తిరుమలలో రద్దీ పెరుగుతూనే

474 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!